PÁLYÁZATAINK

Komplex telepprogram Jászladányon

Kedvezményezett neve: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Projekt címe: Komplex telepprogram Jászladányon II

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.2-16-2017-00035

Támogatás összege: 200.000.000, – Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projektmegvalósításának befejezése: 2023.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázó szervezet Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, konzorciumi partnere az „IMPULZUS” Egyesület, akik a 2007-2013-as időszakban, már valósítottak meg komplex telepprogramot a településen.

A projekt célterületének jellemzése: Jászladány területén három szegregátum azonosítható. A szegregátumok lakossága a 2011 évi népszámlálási adatok alapján 2043 fő, a település népességének 36%-a. A legnagyobb szegregátumrot választottuk projektünk célterületének, ahol a népszámlálási adatok szerint 1531 fő él, ebből a 16-54 évesek száma 808 fő. A célterület infrastrukturális feltételeiből kiemelhető, hogy lakásállománya, elavult, rossz állapotú, alacsony komfortfokozatú. Magas a jelzáloggal terhelt és a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanok száma.

Közvetlen célcsoportunkat a célterületen élő 16-54 évesek 25%-a alkotja (202 fő). A projekt célcsoportját jellemezve elmondhatjuk, hogy elsősorban roma származásúak, generációkon átívelő mélyszegénység, alacsony iskolai végzettség, az aktív munkaerő-piacról történő tartós kirekesztettség jellemzi őket. Rendszeres bérjövedelemmel nem rendelkeznek, elsősorban szociális ellátásokból, vagy közfoglalkoztatásból, ill. alkalmi munkából élnek.

Projektünk célrendszere:

Átfogó célunk Jászladányon, a szegregátumban élő emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése. Egyéni adottságaikra és szükségleteikre épülő, komplex beavatkozási eszközrendszer működtetése hátrányaik enyhítése érdekében.

Projektünk részcéljai:

  1. Javuljon a célterületen élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése, növekszik azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba kapcsolódnak. Ennek eredményeként a bevont személyek száma 202 fő.
  2. Javuljon a bevont személyek képzettségi szintje. Képzési programban résztvevők száma 152 fő, a bevont személyek 75%-a. A képzést eredményesen elvégzők száma 91 fő.
  3. Növekedjen a célterületen élő személyek közül a foglalkoztatásba kerülő személyek száma. Indikátora: 30 fő.
  4. A célterületen élő gyermekek óvodáztatási aránya elérje a 100%-ot, a 6-16 éves gyermekek iskolai előrehaladási esélyei javuljanak. Indikátora: 100%-os beóvodáztatási arány, iskolán kívüli fejlesztésbe vont gyermekek száma 40 fő.
  5. Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota. Indikátora: Egészségügyi szűrővizsgálaton részt vesz 61 fő.
  6. Javuljon a közszolgáltatások elérhetősége.
  7. A közvetlen célcsoport tagok 20%-ának (41 fő) lakhatási beruházásokba történő bevonása, az EFOP 2.4.1 számú felhívás keretében. Cél, hogy növekedjen ezen személyek felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra, és növekedjen a településen élők befogadási hajlandósága.
  8. Javuljon a közösségi kohézió a településen és a program célterületén.

A projekt megvalósításával Jászladány Nagyközségi Önkormányzat hozzájárul a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítéséhez.